חפש  
 
יוסף מטלון בע"מ
רישום חברות, שותפויות, עמותות
ושרותים נלווים

 
 



Logo Here           


 

 

לקוח יקר,

מה עליך לדעת לפני פתיחת חברה חדשה ?

אם הופנית אלינו לצורך רישום חברה חדשה על ידי רואה החשבון שלך, אנו בטוחים כי קבלת ממנו את היעוץ הטוב ביותר, ועל כן , הינך יכול לדלג על עמוד זה וליצור איתנו קשר

אם מסיבה כלשהיא אין לך רואה חשבון, אנו מציעים כי תקרא עמוד זה מאחר ורישום חברה חדשה היא אחת ההחלטות המשמעותיות שהינך עומד לקבל בעסקך. לכך יש השלכות בענינים מרובים כמו השלכות בעניני מס, ניהול ספרים כמתחייב מן החוק , עלויות הנהלת חשבונות ודו"ח כספי מאושר ע"י רואה חשבון, השפעת גביה לבטוח לאומי וקבלת גמלאות ממנו,תדמית לחברה, עניניים משפטיים ואפילו ענינים אישיים. אם לאחר קריאתך , יהיו לך שאלות , אנו נעזור לך לקבל את ההחלטה הטובה ביותר לעסקך. 

באם נגיע למסקנה כי רישום חברה חדשה אינה מהווה מענה לצרכיך הספיציפיים,  אנו נעדיף לוותר על ההכנסה ממך  בגין הקמת חברה חדשה , ובלבד שנרכוש את אמונך בנו.

האתיקה המקצועית שאני אמון עליה כרואה חשבון  היא נדבך חשוב להחלטתך האם לבחור בנו כנותני השירות לעסקיך.

מה עליך לדעת לצורך רישום חברה חדשה ?

1. שלא כמו בעבר, כיום מספיק אדם אחד או תאגיד אחד לרישום חברה חדשה ( למעט פסולים
    ע"י החוק)
2. רישום החברה כרוך באגרה.( ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר רשם החברות)
3. יש להמציא שם לחברה החדשה ( רצוי להכין אלטרנטיבות במקרה ורשם החברות יפסול את
    השם הראשוני)
4. יש להמציא כתובת לחברה החדשה ( לא תיבת דואר)
5. יש להכין תקנון רק באם מחליטים שלא ליישם את התקנון הסטנדרטי.
6. ישלהצטייד בתעודות זהות על מנת  לאמת את חתימותיהם של הדירקטורים הראשונים ובעלי
    המניות בפני עו"ד

אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת להמציא לך את תעודת רישום החברה החדשה תוך 24 שעות, וכבונוס לשירות שאנו נותנים, נייעץ לך חינם איך לפתוח תיקים במס הכנסה, בטוח לאומי, ומס ערך מוסף.

 להלן מספר נושאים שכדאי לך לדעת :

 
עלות רישום חברה הינו סכום חד פעמי המורכב מתשלומי אגרות לרשם החברות ותשלום אלינו בגין שכר טרחה.
אגרות - סכומי האגרות משתנים מעת לעת ונקבעים על ידי רשם החברות. ניתן לשלם אותם בכרטיס אשראי דרך אתר רשם חברות או במזומן בבנק הדואר . הסכומים נכון להיום הם :

אגרת רישום 2,491 ₪ + 2 ₪ לכל עמוד נוסף
הפקת נסח סופי 46 ₪
שכר טרחה – 600 ₪ בתוספת מע"מ. ( ניתן לחסוך 100 ₪ באם אימות החתימות יעשה דרך עו"ד של הלקוח).
 
 חברה היא צורת התאגדות הנפוצה ביותר והמוכרת ביותר, כאשר קבוצה של אנשים או אדם אחד( המחזיק בכל מניותיה), מחליטים יחדיו להתאגד. עם רישום החברה ברשם החברות נולדת ישות חדשה שהיא תאגיד, המוקם מכוחו של חוק החברות או/ו מפקודת החברות. התאגיד עם רישומו ברשם החברות מקבל מספר המזהה אותו.אותו תאגיד שהינו "חברה " הינו גוף בעל אישיות משפטית נפרדת מבעליו הנקראים בעלי מניות , ככזו התאגיד (חברה) יכול להיות בעל זכויות וחובות, יכול לחתום על חוזים עם צדדים שלישיים ויכול לתבוע ולהיתבע ללא קשר לאנשים שיצרו אותו ופועלים בו.
בעלי המניות מהווים את "האסיפה הכללית " של החברה , כאשר עם יסוד החברה מצהיר כל בעל מניות על חלקו בחברה וסכום ההון שהושקע על ידו לצורך רכישת מניות.
דירקטריון – בעלי המניות ממנים את הדירקטריון ( מועצת המנהלים) , אשר תפקידו לפקח על המנכ"ל.. הדירקטריון קובע את מדיניות החברה. בעת רישום חברה חדשה , על המנהלים הראשונים לחתום על נכונותם להיות ככאלה.
 
סוגי חברות – קיימים מספר סוגי חברות בהתאם לאיפיונם :
חברה פרטית בע"מ - סוג חברה הנפוץ ביותר אשר מסתיים במילה " בע"מ ", דהיינו חברה שמספר בעלי המניות שלה הינו מאחד עד חמישים איש, ואשר אחריותם לחובות החברה מוגבל עד לערך הנקוב של מניותיהם.
חברה פרטית ( ללא בע"מ)-  סוג חברה הדומה לשותפות אשר בעלי מניותיה אינם מוגבלים באחריותם לחובות החברה. סוג זה מתאים לבעלי מקצועות חופשיים אשר ברצונם להתאגד
כחברה ולהינות מיתרונותיה.
חברה ציבורית – חברה בע"מ שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף. מספר בעלי מניות בחברה ציבורית יהיה לא פחות משבעה בני אדם וללא הגבלת מקסימום.

חברה למטרות ציבוריות - חברה שבתקנונה נקבע כי אינה מחלקת רווחים לבעלי מניותיה ואשר מטרתה הינן ציבוריות.
כל אדם רשאי להקים חברה ולהיות בעל מניות שלה, דהיינו גם אדם אחד וכן גוף משפטי אחר ( כמו חברה אחרת)
לא יוכל לרשום חברה: קטין, פסול דין, פושט רגל, מוגבל באמצעים (יש עליו הוצאה לפועל וכד')
 
דרושים 3 סוגי מסמכים: תקנון, בקשה לרישום חברה, והצהרת דירקטורים ראשונים.
תקנון – מהווה חוזה בין החברה לבעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. קיים תקנון מצוי (סטנדרטי) או שניתן ליצור תקנון מיוחד הכולל נושאים אחרים- ספיציפיים שבעלי המניות ראו לנכון להסדירם שאינן מופיעות בתקנון המצוי
    התקנון יכלול את :
1.שם החברה – רשם החברות לא ירשום שם אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו,
   כמו כן לא ירשום שם שכבר רשום או הדומה לו עד כדי הטעיה או שהשם יש בו משום תרמית 
   או הטעיה.
   לפיכך, רצוי כי הלקוח יצטייד גם בשמות חלופיים, במקרה והשם הראשוני לא יתקבל ע"י רשם 
   החברות.
2. מטרות החברה- ובלבד שיהיה עיסוק חוקי.
3. פרטים בדבר ההון הרשום – סוג וכמות ההון הרשום שלה וכן סוג הגבלת האחריות של בעלי  
    המניות  למשל, חברה בע"מ, דהיינו בעלי המניות אחראים כלפי החברה רק בסכום ערך
    מניותיהם,  או חברה שאינה מוגבלת.
בקשה לרישום חברה - הבקשה תוגש על ידי כל בעלי המניות כאשר חתימותיהם מאומתים ע"י עו"ד.
הצהרת דירקטורים ראשונים – ההצהרה תהיה חתומה על ידי הדירקטורים שהסכימו להיות כדירקטורים ראשונים וחתימותיהם יאומתו ע"י עו"ד.

 
 יתרונות וחסרונות בהקמת חברה –  ( המידע הינו כללי ואינו מתיימר להיות מידע ספיציפי לצרכי הלקוח )
יתרונות –
    
1.     בעל המניות מוגבל באחריותו לחובות החברה עד סכום ההון הנפרע של המניה שלו.
2.     בעל מניות יכול לקבל שכר ויחשב כשכיר בחברה ללא תשלום מצידו במקדמות למס הכנסה ובטוח לאומי .
3.     בעל מניות יכול למשוך רווחים מ בצורת דיבדנד ללא תשלום דמי בטוח לאומי.
4.     תדמית של עסק כחברה בעל ערך גבוה מעסק רגיל, ולעתים גופים מסוימים עומדים על כך שקשריהם יהיו רק עם חברות ולא עם יחידים.
5.     ספרי החברה מתקבלות אצל שלטונות המס ביתר אימון מאחר והם מבוקרים על ידי רואה חשבון.
6.     ניתן להשאיר את הרווחים בחברה לאחר תשלום מס בשיעור קבוע , שבדרך כלל נמוך משיעור המס של הנישום, אשר ישמש להשקעות , הון חוזר, משיכת רווחים בעתיד ועוד.
7.     ניהול עסק באמצעות חברה מאפשר שליטה טובה יותר על הכספים.
8.     חברה אינה מתחסלת עם פטירת בעל מניות ןקיומה יכול להמשך לעד, כך שניתן ביתר קלות להעביר את הבעלות ליורשים
9.     ניתן ביתר קלות לגייס משקיעים ולקבל הטבות מיסוי מיוחדות לחברה .
10.חברה אינה משלמת בטוח לאומי על רווחיה.
חסרונות –
     1 . עלות ניהול חשבונות יקרה יותר מעסק רגיל
     2. קיימות דרישות מרובות יותר, מבחינת החוק, לענין פרוצדורות וטפסים.
    
3.  הפסקת הפעילות כרוכה בפרצדורה ולעתים יש צורך בפניה לבית המשפט. 
1.     עריכת מאזן שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון ( יש לקחת את העלות כאחד השיקולים בהקמת חברה)
2.     תשלום אגרה שנתית – כל שנה יש לשלם אגרה שנתית ( כיום בסך 1,067 ₪ למשלמים עד סוף פברואר 2011 ומאילך 1,418 ₪ ).
בשנת הקמת החברה החדשה אין צורך לשלם אגרה שנתית.
כל חברה (למעט חברה שחוסלה בהתאם להוראות פקודת החברות ובכלל זה, חברה שנמחקה בהתאם להוראות הפקודה האמורה, כל עוד לא בוצעה לגביה החייאה), חייבת בתשלום אגרה שנתית אלא אם כן הפסיקה את פעילותה ותגיש את המסמכים בהתאם להוראות תקנה 5א לתקנות החברות (אגרות), תשס"א – 2001.
לחץ כאן לגבי סנקציות על אי תשלום אגרה שנתית .
 
 אי תשלום אגרה שנתית מהווה עילה להכרזה על החברה כחברה מפרת חוק כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, שמשמעותה, בין היתר, כי רשם החברות יסרב לרשום שעבודים על נכסי החברה או לטובתה, יסרב לרשום שינויי שם ומטרות, וכן יסרב לרישום חברה חדשה על ידי החברה
המפרה או בעל השליטה בה. להרחבה בנושא
לחץ כאן.
 אי תשלום האגרה השנתית מהווה גם עילה להטלת סנקציות נוספות על החברה, ובכלל זה, עילה להטלת עיצום כספי בסך של 7,340 ש"ח בגין כל שנה עבורה לא שולמה אגרה במועד.
רשם החברות רשאי לדרוש תשלומו של העיצום הכספי מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור או
שהיה רשום בזמן ההפרה.
כמו כן, ניתן לנקוט בהליכים לפי פקודת המיסים (גביה) לגביית חובות האגרה השנתית והעיצומים הכספיים..חובת תשלום האגרה על פי חוק החברות והתקנות לפיו אינה מותנית בקבלת שובר לתשלום מרשות התאגידים - רשם החברות. כמו כן, כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלבד. סכומי חובות האגרה השנתית מתעדכנים מדי שנה, בהתאם לשיעור האגרה השנתית לשנת התשלום בפועל.
תאריך ושעה
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח




התחברות לחברים

    Telephone: 03-7511210       | Fax: 03 - 6139843  | E-mai: mattalon@netvision.net.il
לייבסיטי - בניית אתרים